S.N. Publish Date Title Detail
1 2022-01-25 NOC Notice ( 2078/10/11)
2 2022-01-25 सूचना (2078/10/10)
3 2022-01-15 प्रेश विज्ञप्ति (2078/09/30)
4 2022-01-15 प्रेस विज्ञप्ति (2078/09/30)
5 2022-01-14 थाइल्याण्डको International School of Engineering, Chulalongkorn University मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना
6 2022-01-14 थाइल्याण्डको International School of Engineering, Chulalongkorn University मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना
7 2022-01-12 पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
8 2022-01-12 व्यावसायिक संस्थालाई जर्नल प्रकाशन गर्न अनुदान सहयोगको लागि निवेदन माग गर्ने सूचना
9 2022-01-10 Press Release
10 2022-01-10 Press Release
11 2022-01-10 प्रेस विज्ञप्ति
12 2022-01-10 प्रेस विज्ञप्ति
13 2022-01-10 सूचना
14 2022-01-05 प्रेस विज्ञप्ति
15 2022-01-05 प्रेस विज्ञप्ति
16 2022-01-05 Brunei Government Scholarship to Foreign Students खुल्ला भएको सम्बन्धि जानकारीमूलक सूचना
17 2022-01-05 Brunei Government Scholarship to Foreign Students खुल्ला भएको सम्बन्धि जानकारीमूलक सूचना
18 2022-01-04 Nepal 2021 Education Sector Analysis
19 2022-01-04 Nepal 2021 Education Sector Analysis
20 2022-01-02 Aide Memoire of 2021 SSDP Joint Review Meeting.