S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा उठेका विभिन्न समस्याहरुको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कायर्दलले माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन, २०६५
2 0000-00-00 फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०६९/०७०
3 0000-00-00 प्रारम्भिक बालविकास दिग्दर्शन (पाठ्यक्रम) २०६२
4 0000-00-00 MOE MBBS/BDS Scholarship Entrance Exam Curriculum
5 0000-00-00 शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८
6 0000-00-00 गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप, २०६७
7 0000-00-00 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सीप विकाससम्बन्धी नीति, २०६४
8 0000-00-00 Open and Distance Learning (ODL) Policy, 2063
9 0000-00-00 निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०६७
10 0000-00-00 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६७
11 0000-00-00 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९
12 0000-00-00 विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९
13 0000-00-00 The Report of National Languages Policy Recommendation Commission 1994(2050 BS)
14 0000-00-00 राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाउ आयोगको प्रतिवेदन २०५० तथा नेपालको भाषिक स्थिति
15 0000-00-00 भयमुक्त सिकाइ वातावरणका निमित्त नीतिगत व्यवस्था २०६७
16 0000-00-00 शिक्षाको सञ्चार रणनीति २०६३
17 0000-00-00 बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६
18 0000-00-00 The National Center for Educational Development Policy
19 0000-00-00 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति, २०६२
20 0000-00-00 Non-Formal Education Policy, 2063 (2007 AD)