S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 B.B.A International Programme को छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरीसूचना
2 0000-00-00 मनोनयन सम्बन्धमा
3 0000-00-00 China Government Scholarship: मनोनयन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 0000-00-00 Undergraduate level MBBS and Mechanical Engineering Scholarship in Russia: पूर्व मनोनयन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 0000-00-00 मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 0000-00-00 रसियन सरकारबाट प्राप्त Undergraduate level को छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 0000-00-00 Masters तहका RAILWAY ENGINEERING तथा NUCLEAR MEDICINE विषयमा मनोनयन (PRE NOMINATION ) सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 0000-00-00 नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाटसमेत प्राप्त PhD तहका Engineering र Agriculture तर्फका विभिन्न विषयहरूको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा तथा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
9 0000-00-00 Undergraduate Level का BN, B.Pharmacy, BMIT, BAMS, BSc.Forestry, BMLT, BPH विषयको अन्तिम मनोनयन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 0000-00-00 PHD को शोधपत्रको प्रस्ताव (Proposal) को Presentation सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2006-09-29 Master तहको Engineering र Medicine विषयहरूमा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 0000-00-00 पूर्व मनोनयन (Pre nomination) सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
13 0000-00-00 Master तहको Engineering, Agriculture र Medicine विषयहरुको २०७१।१२।१४ गते भएको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
14 0000-00-00 Undergraduate Level का BAMS, BSc.Forestry, BMLT, BPH, B.Pharmacy विषयमा आवेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
15 0000-00-00 Master तहको Engineering, Agriculture र Medicine विषयहरूका लागि छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा केन्द्र तथा स्वीकृत आवेदकहरुको नामावली सम्बन्धी सूचना
16 0000-00-00 Undergraduate Level का BAMS, BSc.Forestry, BMLT, BPH, B.Pharmacy विषयमा मनोनयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना
17 0000-00-00 RESULT PUBLISHED: UNDERGRADUATE LEVEL का BN, BPH, B.Pharmacy, BMLT, BMIT, BAMS, BSc.Forestry लगायतका विषयहरूमा मिति २०७१।११।३० गते भएको परीक्षाको नतिजा
18 0000-00-00 Engineering, Agriculture र Medicine विषयमा Master, PhD / Post Doctorate तहको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाका लागि आवेदन सम्वन्धी विस्तृत सूचना
19 0000-00-00 UNDERGRADUATE LEVEL का BN, BPH, B.Pharmacy, BMLT, BMIT, BAMS, BSc.Forestry लगायतका विषयहरूमा मिति २०७१।११।३० गते हुने परीक्षाको केन्द्र तथा स्वीकृत आवेदकहरुको नामावली सम्बन्धी सूचना
20 0000-00-00 Engineering, Agriculture र Medicine विषयमा Master, PhD / Post Doctorate तहको छात्रवृत्ति छनोैट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना