S.N. Publish Date Title Detail
1 2011-07-17 नविकरणका लागि आवेदन दिनेसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
2 2011-06-26 नेपाल शिक्षा सेवा, कला, पुरातत्व, मुद्रण समूह:पदस्थापन सम्बन्धी सूचना
3 0000-00-00 उच्च स्तरीय व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धी सूचना
4 0000-00-00 Nepal Education, art, archeology, printing Group: Revised order Jeshtta notices
5 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूहका बढुवा भएका कर्मचारीहरुको जेष्ठताक्रम सम्बन्धि सूचना
6 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि सूचना
7 0000-00-00 उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
8 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्धितीय श्रेणी उपसिचव कर्मचारीहरुको संशोधित पदस्थापना सूची
9 0000-00-00 Library Science Group rapaddhitiya and rapatrtiya Category officer level employees relocating Information
10 0000-00-00 पदस्थापन तथा जेष्ठताक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 0000-00-00 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि सूचना
12 0000-00-00 विद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती
13 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन समूह/रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको जेष्ठताक्रम सच्चाइएको बारे जरुरी सूचना
14 0000-00-00 Purbanchal University Monitoring, evaluation and inspection team's Report
15 0000-00-00 शैक्षिक परामर्श सेवा /पूर्व तयारी कक्षा / भाषा शिक्षण सम्बन्धी संस्थाहरूको सेवा सञ्चालन स्वीकृति सम्बन्धी सूचना
16 0000-00-00 कार्यालय छनौट सम्वन्धी सूचना
17 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन समूह/रा.प.द्वितीय श्रेणी र सोही सेवा समूह निरीक्षण उपसमूहका रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको जेष्ठताक्रम प्रकाशित गरिएको बारे अन्यन्त जरुरी सूचना
18 0000-00-00 जेष्ठता तथा योग्यताक्रम निर्धारणसम्बन्धी सूचना
19 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको २४ घ१ ख को उपदफा १ बमोजिम समायोजनसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
20 0000-00-00 २४घ१ को विवरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Most Visited Links