“रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन – २०७७”

.


Attached Documents
Title Size Type View Download
रेडियोधर्मी_पदार्थको_उपयोग_तथा_नियमन_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_ऐन 17396 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links