Scholarship Application for "Master of Science in Environmental Management ": Srilank

श्रीलंकामा संचालन हुने देहाय अनुसारको अध्ययन/तालीम कार्यक्रममा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका दुर्गम जिल्ला सबैभन्दा बढी सेवा अवधि बसेका, योग्यता पुगेका, यसभन्दा अघि अवसर नपाएका कर्मचारीहरुलाई मनोनयन गर्ने प्रयाजनार्थ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ३१, मिति २०७१।४।२३ को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा  Website www.mohe.gov.lk मा उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको क.प्र.तथा ज.वि. शाखामा ७ दिनभित्र निवेदन दिनुहुन सूचित गरिएकोछ ।

सि.नं. छात्रवृत्तिको विषय सिट संख्या अध्ययन/तालीम अवधि फाराम सम्बन्धित संस्थामा पुग्नु पर्ने म्याद
 1.  Master of Science in Environmental Management 1 person Study
 
1 year 02.10.2014