छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सन् २०११ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अन्तर्गत देहायका कलेजहरुमा निम्न विषयका निम्न सिटमा छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने भएको हुँदा यस मन्त्रालयबाट २०६८।०७।२६ गते सञ्चालित बायो समुहको परीक्षाको २०६८ मङसिर ५ गतेको गोरखापत्रसमेतमा प्रकाशित नतिजामा देहायका समूहका देहायको योग्यताक्रम भित्र नाम रहेका उम्मेदवारहरुले प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि, मन्त्रालयमा आवेदन गर्दाको समयमा प्रतिलिपि पेस गरेका १०+२ वा सोसरहको Transcript समेतको सक्कल प्रमाणपत्र र आरक्षित कोटामा आवेदन गर्नेहरूले सोसंग सम्बन्धित प्रमाणसमेत लिई उम्मेदवार स्वयम् उपस्थित भई यस शाखाबाट उपलब्ध गराइने आबेदन फारममा रु. दशको हुलाक टिकट टाँसगरी आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै आवेदकहरुले सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा काउन्सिलको Norms तथा Standard पुरा गर्नु पर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
MBBSNotice_0 253 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links