Pre Nomination सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस मन्त्रालयलाई August Session 2011 मा देहायका कलेजहरुबाट एमविविएस विषयमा प्राप्त छात्रवृत्ति सिटहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० ले गरेको व्यवस्था बमोजिम समूहगतरुपमा सिट निर्धारण गरी यस मन्त्रालयको मिति २०६८ पुष २ गतेको गोरखापत्र समेतमा प्रकासित सूचना बमोजिम पेश भएका आवेदनहरुमध्ये उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क, समूहगत योग्यताक्रम तथा आरक्षण प्रतिशत र निजले पेश गरेको कलेजको प्राथमिकताक्रमका आधारमा देहायका कलेजमा देहायका उम्मेदवारहरुलाई मूख्य तथा वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमाPre-nominate गरिएको हुँदा मुख्य उम्मेदवारहरुले मिति २०६८ पुष १३ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र देहायका कागजातका साथ यस शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन साथै मुख्य उम्मेदवारका रुपमा सूचिकृत उम्मेदवारहरुमध्ये अध्ययनका लागि असमर्थ उम्मेदवारले सोही अवधिभित्र अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउनु हुन र मनोनयनका सम्बन्धमा कुनै दावा–विरोध भए उम्मेदवार स्वयम् उपस्थित भई लिखित जानकारी गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
prenomination 106 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links