पुनर्योग नतिजासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई Undergraduate Level मा BN, BSc Forestry, BSc MLT, Bachelor of Pharmacy, BAMS, BPH लगायतका विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनोटका लागि मिति २०६८ पुष २७ गते सञ्चालित विषयगत समूहको परीक्षाको मिति २०६८ पुष ३० गते प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझी पुनर्योगका लागि निवेदन पेश गर्ने उम्मेदवारको उत्तरपुस्तिका तथा शैक्षिक योग्यता वापतको अङ्क पुनर्योग गर्दा नतिजामा कुनै संशोधन नभएकोले नतिजा (योग्यताक्रम) यथावत रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


Most Visited Links