SAARC Chair Fellowship & Scholarship का लागि आवेदनसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

SAARC Chair Fellowship & Scholarship अन्तर्गत Indian Council for Cultural Relations(ICCR)बाट सन् २०१२/१३ का लागि नेपाल सरकारलाई प्राप्त दुई छात्रवृत्ति तथा एक फेलोसिप कार्यक्रमका लागि देहायको तह तथा विषय निर्धारण गरिएको हुँदा तपसिलको तह तथा विषय छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि देहायको न्युनतम योग्यता पुरा गरेका नेपाली नागरिकहरुले 26 February 2012 भित्र शिक्षा मन्त्रालय, छात्रवृत्ति शाखामा आवेदन गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विषय तह आवश्यक न्युनतम योग्यता

खाद्य प्रविधि

(Food Technology)

स्नातकोत्तर (Master) खाद्य प्रविधि विषयमा स्नातक तहमा कम्तीमा पचास प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण

कृषि

(Agriculture)

स्नातकोत्तर(Master) कृषि विषयमा स्नातक तहमा कम्तीमा पचास प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण

Fellowship

(Education)

Fellowship

शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि गरेको

(४५ वर्ष उमेर ननाघेका मात्र)

 आवेदनका लागि आवश्यक कागजातः
 
क) न्युनतम शैक्षिक योग्यताका सम्पूर्ण प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि १÷१ प्रति ।
 
ख) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।