छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा २०७१-८-२० का लागि आवेदन दिने उमेद्वारहरुकालागि अत्यन्त जरुरी सूचना

 नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुन आउने विज्ञान (Biology) विषय लिई 10+2 वा सो सरह उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता कायम हुने Undergraduate Level (Biology Group)का  MBBS, BDS, BSc Nursing, BPH, B. Pharmacy, BMLT, BAMS, BSc Forestry लगायतका विषयहरूमा निःशुल्क, आंशिक तथा स–शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने भएकोले न्युनतम योग्यता पुरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन गर्ने गरी मिति २०७१ असोज २९ गतेको सुचना बमोजिम दरखास्त आव्हान गरिएकोमा आवेदक मध्ये केहि आवेदकहरुको न्युनतम योग्यता र आवश्यक प्रमाण नपुग भएकाले मिति २०७१।०८।१७ गते सम्ममा छात्रवृत्ति शाखामा कार्यालय समय भित्र पेस गर्नहुन अनुरोध छ, अन्यथा निजहरुको आवेदन रद्द हुने व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीकालागि यो सुचना प्रकाशित गरीएको छ । 

 

क्र.सं. अनलाईन रजिष्टर.नं. नाम थर फाराम रद्द हुने कारण
१४२६ Raksha Adhikari Transcript  नभएको
१७५२ Prayash Pathak Chalise शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा नाम थर फरक परेको
२६३९ Nishma Baidhya न्यूनतम योग्यता नपुगेको 
३०३६ Niraj Mahara Document प्रतिक महराको नामको रहेको
३८५८ Sonali Chaudhary नागरिकता नभएको 
४०५१ Prakriti Sharma न्यूनतम योग्यता नपुगेको 
५१४४ Laxmi B.k. न्यूनतम योग्यता नपुगेको 
५७९२ Dipak kumar Yadav न्यूनतम योग्यता नपुगेको 
८५१० Monika Mandal न्यूनतम योग्यता नपुगेको 
१० ८६२५ Sudip Hitang न्यूनतम योग्यता नपुगेको 
११ ८५५० Shanta Thapa न्यूनतम योग्यता नपुगेको
१२ ५९८६ Ravi Bhatta Transcript  नभएको
१३ ८७३५ Tara baram न्यूनतम योग्यता नपुगेको
१४ ८७९८ Devendra khanal न्यूनतम योग्यता नपुगेको
१५ ७६५७ Saira khatun न्यूनतम योग्यता नपुगेको
१६ ८६३६ Pravat Kumar  Singh न्यूनतम योग्यता नपुगेको
१६ ८२१२ Sabita Sijali Magar Transcript  नभएको
१८ ८२१२ Sabita Sijali Magar Transcript  नभएको
१९ ५३८० Shahzeb Zafar राजश्व जम्मा गरेको भौचर नभएको
२० ८११३ Romash Oli न्यूनतम योग्यता नपुगेको