वैदेशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन बारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

योजना तथा जनशक्ति विकास शाखा

विषय: वैदेशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन बारे ।

ब्रुनाई,दारुसलाम सरकारबाट २०१२/२०१३ को लागी PHD, Master Degree, First Degree Programmes and Higher National Deploma Programmes कोर्षहरुका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त भएको र सो अनुसारको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्नो सेवा समूह तथा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयहरुमा आवेदन दिन इच्छुक निजामती कर्मचारीहरुलाई अध्ययन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने र उक्त अनुसार विश्वविद्यालयबाट भर्ना पाउने निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रचलित निजामती सेवा एन ,निजामती सेवा नियमावली र निजामती सेवा रा्ष्ट्रिय तालिम नीति अनुरुप मनोजयन गर्न सबै मन्त्रालय/ आयोग/ सचिवालय र अन्य निकायहरुमा परिपत्र गर्ने गरी मिति २०६८/०९/१८ मा निर्णय भउको हुँदा निर्णयानुसार त्यस मन्त्रालय/ आयोग/ सचिवालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराउन हुनका साथै आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

For application forms and further details, please visit http://www.mofat.gov.bn/scholarship


Attached Documents
Title Size Type View Download
scholarship_brunei 199 Kb image/jpeg View Download

Most Visited Links