पदक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस मन्त्रालयबाट पदक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने देहायका छात्रवृत्ति प्राप्तिका लागि देहायको योग्यता पुरा गरेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

१. स्नातक उत्कृष्ट छात्रा छात्रवृत्तिः

क) स्नातक तहमा नेपाल छात्रा विद्यापदक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

ख) स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने ।

२. उच्च माध्यमिक वा प्रमाणपत्र तह उत्कृट छात्रा छात्रवृत्तिः

क) उच्च माध्यमिक वा सो सरहको तहमा नेपाल छात्रा विद्यापदक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

ख) स्नातक तहमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने ।

३. प्रवेशिका उत्कृष्ट छात्रवृत्तिः

क) प्रवेशिका परिक्षामा छात्रा तर्फ सबै भन्दा बढी अंक  प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने ।

ख) उच्च माध्यमिक वा सो सरहको तहमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने ।

 

दरखास्त साथ अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:

१.    पदक प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

२.    स्नातक/प्रमाणपत्र तह/प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

३.    नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

४.    अध्ययनरत संस्थाको सिफारिस पत्र (अध्ययन संस्थाको नाम, ठेगाना, भर्ना भएको मिति, तह,विषय र वर्ष खुलाइएको हुनुपर्ने ।

दरखास्त बुझाउने समयावधिः

मितिः २०६८ फाल्गुण १ गतेदेखि २०६८ फाल्गुण मसान्तसम्म ।

समयः अपरान्ह २:०० वजे पछि कार्यालय समयसम्म ।

नोटः २०६८ साल भन्दा अघि पदक प्राप्त गरी छात्रवृत्ति पाउन छुटेका विद्यार्थीहरुले समेत आवेदन गर्न सक्ने व्यहोरा सूचित गरिन्छ । सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा दोहोरो नहुने गरी मात्र उल्लिखित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ ।


Most Visited Links