विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षा संचालन गरिरहेका संस्थाहरु सम्वन्धि सूचना: Last Update 2071-02-07

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षण सस्था समन्वय शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सन्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ अनुसार विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपाल भित्र विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि २०७१ साल जेठ ७ गतेसम्म देहाय अनुसारका शैक्षिक संस्थाहरुलाई मात्र उल्लेख भए अनुसारको कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति दिईएको छ । उल्लेखित अनुमति प्राप्त संस्था र ती संस्थाहरुलाई अनुमति प्रदान गरिएको कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै पनि शिक्षण संस्था वा ती शिक्षण संस्थाका कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थी भर्ना नगर्नु/नगराउनु हुन सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु लगायत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै बैदेशिक शिक्षण संस्थाको कुनै पनि कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्नु अघि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त हो, होइन भन्ने जानकारी लिनका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई यस मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुमति पत्र हेरी आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय वा कार्यक्रम स्वीकृति प्राप्त हो होइन भन्ने बारे जानकारी लिन सकिने वा यस मन्त्रालयको टेलिफान नं. ४२००३६२ मा कार्यालय समय भित्र सिधै सम्पर्क गर्न सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
foreign_affiliated_college_and_program_2071-2-7 89 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links