उपसचिव श्री वेणीमाधव भट्टराई:सफाई पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

सफाई पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

जुरोपानी गा. वि. स. वडा नं- २, झापा घर भई हाल यस मन्त्रालयको उपसचिव पदमा पदाधिकार रहेका तपाई वेणीमाधव भट्टराई (कर्मचारी स‌ंकेत नं.१७४८७२) यस मन्त्रालयको मिति २०६८।११।०३ र ०६८।१२।१५ को (सचिवस्तरीय) निर्णयानुसार तपाईको बिदा अस्विकृत भएको जानकारी तपाईको स्थायी घर ठेगाना मार्फत गराइएकोमा तपाई हालसम्म पनि कार्यालयमा अनुपस्थित रहनु भएको हुँदा तपाईले नि. से. ऐन,  २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे (९०) दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले तपाईलाई विभागीय सजाय किन नगर्ने? भनिनि. से. ऐन,  २०४९ को दफा६६ को प्रयोजनार्थ बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहनु पर्ने कारण सहित पत्र प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र(१५) दिनभित्र सफाई पेश गर्न नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६९।१।७ को निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 


Most Visited Links