उपसचिव श्री वेणीमाधव भट्टराईलाई सेवाबाट हटाइएको सूचना

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प द्वितीय श्रेणीका उपसचिव श्री वेणीमाधव भट्टराईलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड ख (१) बमोजिमको भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने मिति २०६९।१०।५ मा निणर्य भै उक्त निणर्यसहितको जानकारी तपाईको घर ठेगानामा हुलाक मार्फत रजिष्ट्री गरी पठाइएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सो निर्णय उपर चित्त नबुझे निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम श्री प्रशासकीय अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।


Most Visited Links