विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन गर्ने संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति २०७२।०५।१६)

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम यस अघि नै सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएका संस्थाहरूले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ६० भित्र विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ (संशोधन सहित) को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय यथावत राखी वा परिवर्तन गर्ने गरी उल्लिखित निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिमका कागजात संलग्न गरी यस मन्त्रालय समक्ष लिखित निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उल्लिखित अवधिभित्र लिखित निवेदन नदिएमा यस पूर्व दर्ता गरिएका सञ्चालन अनुमति आवेदन स्वतः रद्द हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।