नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी. बीच भएको सम्झौता: निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी. बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समाजिक समितिको मिति २०७२।५।३१ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प.सं. ४२/०७२ च.नं. १४९४ मिति २०७२।५।३१ को पत्रबाट लेखि आए बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत देहायका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरु, प्रतिष्ठानहरु र नेपाल मेडिकल काउन्सिल समेतमा पत्राचार गरिसकिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उल्लिखित पत्र प्राप्त भईनसकेको भए यसै सूचनालाई आधार मानी देहाय बमोजिमका निर्णयहरु तहां विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल अन्तर्गतका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
तपसिलः
(१)     एम.बी.बी.एस. कार्यक्रममा क्रमशः शैक्षिक सत्र  २०७२/७३ मा १३५, २०७३/७४ मा ११५ र २०७४/७५ देखि १०० अधिकतम् वार्षिक सिट निर्धारण गर्ने ।
(२)    शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत एम.बी.बी.एस. कार्यक्रमको शुल्क निम्नानुसार हुनेः हाललाई अधिकतम् रु. पैंतिस लाख हुने व्यवस्था गर्ने । पहिलोचोटि एक वर्षमा र त्यस पछि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा नेपाल राष्ट् बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फितिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने । तर उपत्यका वाहिरको हकमा लागत खर्चको आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले स्थान विशेषको आधारमा शुल्कमा उचित रकम थप गर्न सक्ने । देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क सरह रु. तेईस लाख तोक्ने, सो वापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपर्युक्त प्रावधान बमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले एक वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउ“मा काम गर्नुपर्ने, कम्तिमा थप एक वर्ष स्वदेशमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्नातक र स्नातकोत्तर दुबै तहका लागि छात्रवृत्ति र सशुल्क सिटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीको आधारमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्ने गरी भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।