MOE Online Application (IOM) भरेका विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका कलेजहरुमा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्नका  Online Application भर्ने ९६० जनाको List यसै सूचना साथ प्रकाशन गरिएको छ । सो लिष्टमा भएको र सम्वन्धित बिद्यार्थीले भरेको विबरणमा फरक भए नभएको हेरी र फरक भएको भए सम्वन्धित प्रमाण सहित सच्याउन सम्वन्धित उम्मेदवार नै मिति २०१६।०७।१८ गते दिनको २ बजे भित्र सम्पर्क राख्न यो सूचना जारी गरिएको छ । सो मितिमा उपस्थित भई सच्याउन नसक्ने, उपस्थित भई सच्याउन आउँदा प्रमाण जुटाउन नसक्नेको फाराम यस List बमोजिम नै हुनुका साथै यस मन्त्रालयले फाराम भर्ने सूचना ( मिति २०७३।०७।०५ सम्म Online Application भर्ने )मा उल्लेख भए बमोजिमको कागजात बुझाउन नसक्ने र तोकिए बमोजिम निस्साको लागि मिति २०७३।०७।१० गतेसम्म सम्पर्कमा नआउनु साथै तोकिएको मिति २०७३।०७।१० भन्दा पछाडि राजश्व बुझाउने उम्मेदवारहरुको फाराम अस्वीकृत हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
IOM_online_applicationlist 928 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links