शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ति शाखाको जरुरी सूचना

शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ति शाखाको जरुरी सूचना

KUSMS को MBBS, BDS र BSC Nursing को लागि Online Application भर्ने उम्मेदवारहरुको लागि निस्सा तोकिएको मितिमा नै वितरण हुने र प्राविधिक कारणले वितरण हुने संख्या निम्नानुसार रहने भएकोले सोहि अनुसार तोकिए बमोजिमको कागजात लिई निस्सा लिन आउन सम्वन्धित सबैलाई यो सूचना जारी गरिएको छ ।

निस्सा वितरणका लागि परिवर्तित तालिका

MOE Online Registration Number

बितरण मिति

  •  

वितरण हुने स्थान

आवश्यक कागजातहरु

अनलाईन नं ९६१ देखि १११० सम्म

२०७३ कार्तिक २४ गते

 

 

  • :०० वजेदेखि कार्यालय समय भित्र

छात्रबृत्ति शाखा

  •  

दरखास्त दर्ता प्रमाणको निस्सा प्राप्त गर्न दफा ४ मा उल्लिखित कागजातहरुको सक्कल तथा एक एक प्रति प्रतिलिपि

अनलाईन नं ११११ देखि १२६० सम्म

२०७३ कार्तिक २५ गते

अनलाईन नं १२६१ देखि माथीका सबै

२०७३ कार्तिक २६ गते

 


Most Visited Links