शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ति शाखाको जरुरी सूचना

शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ति शाखाको जरुरी सूचना

KUSMS को MBBS, BDS र BSC Nursing को लागि Online Application भर्ने उम्मेदवारहरुको लागि निस्सा तोकिएको मितिमा नै वितरण हुने र प्राविधिक कारणले वितरण हुने संख्या निम्नानुसार रहने भएकोले सोहि अनुसार तोकिए बमोजिमको कागजात लिई निस्सा लिन आउन सम्वन्धित सबैलाई यो सूचना जारी गरिएको छ ।

निस्सा वितरणका लागि परिवर्तित तालिका

MOE Online Registration Number

बितरण मिति

  •  

वितरण हुने स्थान

आवश्यक कागजातहरु

अनलाईन नं ९६१ देखि १११० सम्म

२०७३ कार्तिक २४ गते

 

 

  • :०० वजेदेखि कार्यालय समय भित्र

छात्रबृत्ति शाखा

  •  

दरखास्त दर्ता प्रमाणको निस्सा प्राप्त गर्न दफा ४ मा उल्लिखित कागजातहरुको सक्कल तथा एक एक प्रति प्रतिलिपि

अनलाईन नं ११११ देखि १२६० सम्म

२०७३ कार्तिक २५ गते

अनलाईन नं १२६१ देखि माथीका सबै

२०७३ कार्तिक २६ गते