लेख रचना उपलब्ध गराइ दिने बारे

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागबाट यस मन्त्रालयलाई " वातावरणका विविध पक्षहरु (पर्यावरण सन्तुलन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन  र दिगो विकास)सँग सम्बन्धित खोज तथा अनुसन्धानमूलक लेख रचनाहरु प्रकाशन गर्ने  कार्यक्रम रहेको हुँदा त्यहाँ कार्यरत इच्छुक कर्मचारीबाट यसैसाथ संलग्न Instruction Paper लाई मध्यनजर गरी लेख रचना उपलब्ध गराइ सहयोग गरिदिनुहुन"भनी लेखी आएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Instruction paper attached गरिएको छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
environment_article 2585 Kb application/pdf View Download