त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तर्फ BNS र MLT बिषयहरुको छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्न कोटा रिक्त रहेकोले पुन: Online फाराम र दरखास्त पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वदेशको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुबाट र विदेशबाट प्राप्त हुन आउने स्नातक तहका BNS र Bsc MLT  विषयहरुमा निशुल्क, आशिंक तथा स-शुल्क छात्रबृतिमा अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति सम्वन्धि नियमावली २०६० (छैठौं संशोधन २०७२) अनुसार योग्यता कायम गर्न मिति २०७३।०६।११ गते प्रकाशित सूचना अनुसार कायम भएको मिति २०७३।०८।१७ को MOE MERIT LIST र  प्राथमिकता तोकी दरखास्त माग गरिएको मिति २०७३।०८।२२ गतेको प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएको दरखास्तमा तोकिए अनुसारका उम्मेदवार नभएको कारण निम्न कलेजहरुमा निम्नानुसारको सिट रिक्त हुन आएकोले मिति २०७३।०६।११ को सूचनामा तोकिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न गरि मेरिट कायम गर्न पुन: Online फाराम भर्न र फाराम रुजु भई स्वीकृत भए पश्चात सो को प्रमाण सहित लिई कलेजको प्राथमिकता सहित खुलाई दरखास्त फाराम भर्न  यस मन्त्रालयको मिति २०७३।०९।७ गतेको निर्णय अनुसार योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट पुन: दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

विस्तृत विवरणका लागि एटेच फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
mit_bns_renorice 725 Kb application/pdf View Download