निजामती सेवा पुरस्कारका लागि निवेदन दिने सूचना

प्रकाशित मितिः२०७३/१०/१०

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने निजामती सेवा पुरस्कारका लागि यस मन्त्रालय अन्तर्गतका इच्छुक निजामती कर्मचारीहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


Most Visited Links