UNESCO Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) आवेदन सम्बन्धी सूचना

UNESCO Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) आवेदन सम्बन्धी सूचना

युनेस्को प्रधान कार्यालय पेरिसको Ref CL/4185 मिति 16 January 2017 को पत्रबाट युनेस्कोद्वारा स्थापना गरिएको UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development को तेश्रो संस्करणका लागि Education for Sustainable Development को क्षेत्रमा क्रियाशील निकाय वा संस्थाबाट दरखास्त आव्हान गरिएको र सम्बन्धित देशको युनेस्कोका निमित्त राष्ट्रिय आयोग वा पेरिसस्थित युनेस्कोको स्थायी प्रतिनिधिको सिफारिसमा बढीमा ३ वटा प्रस्ताव समावेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ यसैसाथ संलग्न युनेस्को प्रधान कार्यालयको सूचना बमोजिम Nomination Form भरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक निकाय वा संस्थाले २०७३  साल चैत्र ३१ गतेभित्र यस सचिवालयमा बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ । थप जानकारीको लागि आयोगको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन वा website http://unesco.org/esd प्रयोग गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीको लागि

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

फोन नं. ४२००५५९/५६०/५६२

फ्याक्स : ४२००५६१

E-mail : unesco@nncu.wlink.com.np

Website: www.nncu.org.np


Most Visited Links