तालिममा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा

भारत सरकार Administrative Staff College of India, Hyderabad बाट नेपालको निजामती कर्मचारी, सार्वजनिक पदमा कार्यरत कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत २५ देखि ४५ उमेर समूहका कर्मचारीहरुका लागि भारतमा सञ्चालन हुने देहाय अनुसारको अध्ययन/तालिमका सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले ITEC को वेबपोर्टल www.itecgo.in मा अनलाइन मार्फत निवेदन दिन साथै आवश्यक कागजात सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख मार्फत प्रमाणित गराई Education Wing, Embassy of India, Kathmandu मा आवश्यक प्रकृयाको लागि बुझाउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Training for Administrative Staff College of India
S.No Name of Course Duration
1 General Management Program for senior Executives March 6-31, 2017
2 Leadership Development Program for Enhanced Public Service Delivert March 13-24, 2017
3 Program on High Impact Leadership/Managerial Skill Development March 20 to April 14, 2017

Most Visited Links