अध्ययन तालिम कार्यक्रमका लागि निवेदन दिने बारे

 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं. ज.वि.शा. २९०/२०७३–७४, च.नं. ४२५, मिति २०७३।११।०४ को पत्रानुसार (सवै निकायलाई खुला गर्ने गरी) Australia Awards Scholarship 2018 अन्तर्गत अष्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने देहाय अनुसारको अध्ययन/तालिम/अध्ययन भ्रमणको लागि यस मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित सेवा, समुह र श्रेणीभित्रका समावेसी (महिला, जनजाती,/आदिवासी, मधेशी, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र, हालसम्म अवसर नपाएका र दुर्गममा सबभन्दा बढी समय काम गरेका) आधारमा सहायक स्तरका कर्मचारीहरुलाई समेत प्राथमिकता दिई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा लेखी आएको हुँदा १५ (पन्ध्र) दिन भित्र रितपूर्वक निवेदन दिन यो प्रकाशित गरिएको छ।

 

तपसिल:

सि.नं.

छात्रवृत्तिको विषय

अध्ययन/

तालिम

छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने संस्था/मुलुक

प्रासंगिक कुरा

1.

Australia Awards Scholarship 2018

Priority Sector: Education

2018 January

Australia Awards Scholarship 2018/Australia

aid.dfat.gov.au/austrasiaawards/Pages/default.aspx and

www.australiaawardssouthasia.org/Nepal/

2.

Australia Awards Scholarship 2018

Priority Sector: Health

2018 January

Australia Awards Scholarship 2018/Australia

aid.dfat.gov.au/austrasiaawards/Pages/default.aspx and

www.australiaawardssouthasia.org/Nepal/

3.

Australia Awards Scholarship 2018

Priority Sector:Livelihoods and Economic Development

2018 January

Australia Awards Scholarship 2018/Australia

aid.dfat.gov.au/austrasiaawards/Pages/default.aspx and

www.australiaawardssouthasia.org/Nepal/

4.

Australia Awards Scholarship 2018

Priority Sector: Governance

2018 January

Australia Awards Scholarship 2018/Australia

aid.dfat.gov.au/austrasiaawards/Pages/default.aspx and

www.australiaawardssouthasia.org/Nepal/

5.

Australia Awards Scholarship 2018

Priority Sector: Gender, Inclusion & Disability

2018 January

Australia Awards Scholarship 2018/Australia

aid.dfat.gov.au/austrasiaawards/Pages/default.aspx and

www.australiaawardssouthasia.org/Nepal/

6.

Australia Awards Scholarship 2018

Priority Sector: Water Resource Management

2018 January

Australia Awards Scholarship 2018/Australia

www.aid.dfat.gov.au/austrasiaawards/Pages/default.aspx and

www.australiaawardssouthasia.org/Nepal/


Most Visited Links