अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुशासन महाशाखाको अनुगमन प्रतिवेदनको पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

मन्त्रालयबाट अनुगमनमा जाने पदाधिकारीहरुले अनुगमनपश्चात् अनिवार्य रुपमा अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको हुँदा अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न ढाँचामा तयार गरी गराई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखामा  विद्युतिय तथा छायाँ प्रति समेत उपलब्ध गराउनु भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, केन्द्रीय अनुगमन एकाइको निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गरिदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ।

अनुगमन प्रतिवेदन ढाँचा

१ सन्दर्भ

२ उद्देश्य

३ विधि तथा प्रक्रिया

४ प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्क र तिनको विश्लेषण

५ निष्कर्ष तथा प्राप्ति

६ सुझाव

७ सिकाई

८ अनुसूची