नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र रुस सरकारले उपलब्ध गराएको MBBS तर्फको आंशिक छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचनाः

नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र रुस सरकारले उपलब्ध गराएको  MBBS तर्फको आंशिक छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचनाः


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_of_Russia_-Medicine 1078 Kb application/pdf View Download