उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा अनुगमन समितिको २०७३ फागुन २३ गतेको सिफारिस तथा यस मन्त्रालयको २०७३ फागुन २६ को निर्णयानुसार प्रकाशित सार्वजनिक सूचना

उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा अनुगमन समितिको २०७३ फागुन २३ गतेको सिफारिस तथा यस मन्त्रालयको २०७३ फागुन २६ को निर्णयानुसार प्रकाशित सार्वजनिक सूचना

 

(१)   “निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३” बमोजिम एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. र नर्सि· बाहेकका विषय क्षेत्रहरुमा नया“ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरुले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको पूर्व सहमति समेत संलगन गरी रितपूर्वक आवेदन गनर्’हुन सूचित गरिन्छ ।

(२) “निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३” जारी हुनु अगावै विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक विषयमा सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाहरुले सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयको सिफारिस समेत संलग्न गरी नियमनका लागि रितपूर्वक यस मन्त्रालय समक्ष आवेदन गर्नु गराउनु हुन सूचित गरिन्छ ।

(३) “निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३” जारी भए पश्चात् यस मन्त्रालयको मनसाय पत्र नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका वा एक तहको मनसाय पत्र प्राप्त गरी अन्य तहको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका वा एक विधाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मनसाय पत्र प्राप्त गरी अन्य विधा समेतको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाहरुलाई समेत उल्लिखित आधाभूत नीति बमोजिम नियमन गर्न सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयको सिफारिस र उक्त विश्वविद्यालय स्वयम्को उक्त विधामा फ्यकल्टी सञ्चालनमा रहेको व्यहोरा खुलाइएको पत्रका साथ रितपूर्वक यस मन्त्रालय समक्ष आवेदन गर्नु गराउनु हुन सूचित गरिन्छ ।

(४)   “निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३” जारी भए पश्चात् यस मन्त्रालयको मनसाय पत्र लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका तर यस मन्त्रालयस“ग नियमानुसार सम्झौता नगरेका शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्झौताका लागि विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित काउन्सिलले प्रदान गरेको सम्बन्धन तथा स्वीकृति समेतका कागजात संलग्न गरी रितपूर्वक यस मन्त्रालय समक्ष आवेदन गर्नु गराउनु हुन सूचित गरिन्छ ।

(५) उल्लिखित सबै किसिमका आवेदनका लागि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र नियमानुसारको राजश्व दाखिला गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम शाखा, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ ।

नोट:    आवेदन फाराम साथ पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि “निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३” को एटेच फाइलमा  हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
आधारभूत_नीति 133 Kb application/pdf View Download