बन विज्ञान विषयमा स्नातकोतर तहको (सार्क) छात्रवृत्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना

परराष्ट्र मन्त्रालयको च नं सार्क/०७३/७४/५/ScTr/६०७१ मिति २०७३।१२।६ तथा SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION SECRETARIAT को Fax message No 345/08/047 No. SAARC/ESC/Scholarship/221/2017 का अनुसार SAARC–FRI Scholarship Scheme अन्तरगत भारत सरकार द्वारा प्रदान गरिने 10 scholarships for the academic year 2017-2019 for the citizens of SAARC Member States to pursue Postgraduate courses at the FRI (Deemed) University Dehradun संग सम्बन्धित सूचना यसै साथ संलग्न छ । सो कार्यक्रममा सहभागि भइ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले सूचनामा उल्लेख भए अनुसार www.fridu.edu.in मा लगइन गरी तोकिएको समय भित्र नियमानुसार फाराम भर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साथै सो सूचनामा उल्लेखित अनलाइन फाराम भरी, आवश्यक कागजात पेश गरेर छात्रवृत्तिमा छनौट भइ conformation प्राप्त भएका उम्मेदवारहरुलाई मन्त्रालयबाट मनोनयन (Nomination) पत्र प्रदान गरिने व्यहोरा समेत सोही बैठकको निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ ।

    सूचनाको विस्तृत विवरण यसै साथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
SAARC_Scholarship_Suchana 2163 Kb application/pdf View Download