शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नको लागि खाका सहित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको विवरण ७ दिन भित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी लेखी आएको हुँदा माग भए बमोजिम तहाँ र मातहतका निकायको विवरण संलग्न ढाँचामा पुन ताकेता गर्न नपर्ने गरी (Hard copy and soft copy) तीन दिन भित्र एकमुष्ठ रुपमा उपलब्ध गराइदिनु आदेशानुसार अनुरोध छ। साथै उक्त विवरण moekapra@gmail.com मा समेत अनिवार्य रुपमा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ।

फारमको ढाँचा तथा विस्तृत विवरण यसै साथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
img061 644 Kb image/jpeg View Download
img060 732 Kb image/jpeg View Download