प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य–सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिफारिश गर्न गठित सिफारिश समितिको सूचना ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य–सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिफारिश गर्न गठित सिफारिश समितिको सूचना ।

(मिति : २०७४।१।२८)

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को रिक्त सदस्य–सचिव पदको लागि आवेदकहरुबाट पेश भएको कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ता देहाय बमोजिम गर्ने गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य–सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिफारिश गर्न गठित सिफारिश समितिबाट मिति २०७४।०१।२८ मा निर्णय भएकोले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा आफुले पेश गरेका प्रमाणपत्रहरुको सक्कल कागजात समेत लिई उपस्थित हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यस सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित आवेदकहरुलाई पत्र मार्फत समेत गराईनेछ । कुनै कारणवश पत्र प्राप्त नभएमा समेत यसै सूचनालाई आधार मानी उपस्थित हुन जानकारी गराईन्छ ।

 

प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ता हुने

मिति

समय

स्थान

कैफियत

२०७४।०२।०५ गते, शुक्रवार

विहान ९:०० बजे

शिक्षा मन्त्रालयको केशरमहल स्थित कार्यालय

 


Attached Documents
Title Size Type View Download
ctevtNotice 551 Kb application/pdf View Download