शिक्षा सेवा राप तृतीय श्रेणीको ३० कार्य दिने शैक्षिक व्यवस्थापन तालिमका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले यही २०७४ जेठ २१ गते देखि शिक्षा सेवा रा.प तृतीय श्रेणीको शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम संचालन गर्न गइरहेको छ।उक्त तालिममा भाग लिन इच्छुक कर्मचारीहरुले २०७४ जेठ १० गते भित्र शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा निवेदन  दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 

उक्त तालिममा यस मन्त्रालय र  अन्तर्गतका निकायबाट १८ जना मुख्य उम्मेदवार र ४ जना वैकल्पिक उम्मेदवार मनोनय गरि पठाइने व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


Most Visited Links