सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत निजामती कर्मचारीलाई स्वदेश भित्रका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा विद्यावारिधि अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने सूचना।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार निजामती कर्मचारीलाई स्वदेश भित्रका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा विद्यावारिधि अध्ययन गर्नका लागि यस मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तपसील बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक कर्मचारीले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दश दिन भित्र यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा निवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

तपसिलः

क्र.सं

छात्रवृत्तिको विषय

अध्ययन/तालिम

माग संख्या

आवश्यक योग्यता

स्वदेश भित्रका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा जुनसुकै विषयमा विद्यावारिधि

अध्ययन

२ दुई

  •  मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट स्नातकोत्तर तह, एमफिल वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भएको,
  • ४५ वर्ष उमेर ननाघेको,
  • निजामती सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति पाइ कम्तिमा ३ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको,
  • स्वदेश भित्रका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वा सोबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा विद्यावारिधिमा भर्ना हुन पेश गरेको अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत भएको

 

थप जानकारीका लागि www.moe.gov.np मा हेर्नुहोला।