इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर ( MD/MS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई इजिप्ट सरकारले सन् २०१७/२०१८ लागि उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर तहको  MD/MS विषयको आशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मिति २०७४।०३।२ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार रितपूर्वक पर्न अएका दरखास्तहरु मध्ये सम्बन्धित अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षाको नतिजा, मन्त्रालयको अन्तिम योग्यताकम विषयगत समूह समेतका आधारमा मिति २०७४ असार  १४ गते बसेको छात्रवृत्ति छनोट समितिको सिफारिस तथा मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१४ को निर्णयानुसार मुख्य उम्मेदवारका रुपमा  मनोनयन गरिएकोमा निजहरुले अध्ययन असमर्थता जनाइ निवेदन दिनुभएको हुँदा मिति २०७४ असार १६ गते बसेको छात्रवृत्ति छनोट समितिको बैठक तथा मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१८ को निर्णयानुसार निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाई सूचि समायोजन गरी मुख्य उम्मेदवारका रुपमा पूर्व मनोनयन गरिएकोले समायोजन गरि मूख्य उम्मेदवारमा छनौट भएका उम्मेवारहरुले मिति २०७४।०३।१९ गते दिनको २.०० बजे भित्र देहायका कागजात सहित सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुको Confirmation प्राप्त नभएमा पून: मनोनयनका लागि नेपाल सरकार बाध्य नहुने ब्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

नोटःयो मनोनयन प्रारम्भिक हो। उम्मेदवारहरुको अन्तिम मनोनयन इजिप्ट सरकारबाट conformation प्राप्त भएपछि गरिने छ ।

 

सूचि समायोजन पश्चात पूर्व मनोनयनमा परेका मुख्य उम्मेदवारहरु

 

सि.नं.

उम्मेदवारको नाम

विषय

प्रशान्त भट्ट

रेडियोलोजी ( Radiology)

जितेन्द्र कुमार झा

डरमाटोलोजी (Dermatology)

 

 1. छनौट भएका उम्मेदवारहरुले सम्पर्कमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु;
 1. शिक्षा मन्त्रालको योग्यताक्रम दरखास्त दर्ताको निस्साको सक्कलसहित १प्रतिप्रतिलिपि ।
 2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
 3. निरोगिताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
 4. SLC को मार्कशिट, Original  चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
 5. +2 वा सो सरहको ट्रान्स्कृप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
 6. +2 वा सो सरहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
 7. MBBS वा सो सरहको ट्रान्स्कृप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
 8. MBBS वा सो सरहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
 9. हालसालै खिचिएको अटो साइजको फोटो ३ प्रति ।
 10. माथि बुँदा नं. ४, ५ र ७ मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरुको सम्बन्धित बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बाट सत्यापन गरिएका ३/३ प्रति सक्कल
 11.  सबै कागजाताहरुको छाँया प्रति Software मा अपलोड गर्नुपर्ने भएकोले Electronic copy .jpeg format मा लिइआउनुहुन अनुरोध छ ।

Most Visited Links