Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको बारे।

Ministry of Higher Education of SriLanka ले शैक्षिक वर्ष २०१७-१८ को लागि श्रीलंकाको Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) बाट सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाइ Undergraduate Degree Programs अन्तरगत विभिन्न विषयमा केहि सिटहरु छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने भएकोले उक्त छात्रबृत्तिमा छनौट हुन चाहने उम्मेदवारहरुले मिति २०७४ असार १८ सम्म शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ति शाखा केसरमहलमा निवेदन दिनुहुन सूचना गरिएकोमा मन्त्रालयको मिति २०७४/३/१८ को निर्णानुसार २०७४ साउन १८ सम्म समयावधी थप गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कोर्ष सम्बन्धी जानकारीका लागि यस अघि शिक्षा मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रकासित सूचनामा हेर्नहुन समेत अनुरोध छ ।