आ.व २०७३/७४को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले आ.व २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण नयाँ नियुक्ति भएको वा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउन हुन अनुरोध छ।

निजामती कर्मचारीले निजामती कितावखानामा, विद्यालय शिक्षक/कर्मचारीहरुले विद्यालय शिक्षक कितावखानामा र अन्य सार्वजनिक निकाय (स्थानीय निकाय/ विश्वविद्यालयहरु/  आयोग/ प्रतिष्ठान/ समिति/ )मा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट मिति २०६७/१/६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरणको खाम बन्दी गरी बुझाउनु पर्ने छ। उक्त सूचना राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेबसाइट www.nvc.gov.np बाट हेर्नसक्नु हुनेछ। उक्त मिति भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा कानून अनुसार भै जाने व्यहोरा समेत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरवारले जनाएको छ।

सम्पत्ति विवरण फारम www.pis.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।