काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त (B.SC. Forestry विषय) स्नातक तहको छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन ( final-nomination) गरीएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशन मिति २०७४/३/२७

नेपाल सरकारलाई निजी क्षेत्रमा संचालित काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट B.SC Forestry विषय स्नातक तहको लागि ५ सीट प्राप्त भएकोमा साधारणतर्फ ३ सीट, आरक्षण अन्तरगत  महिलातर्फ १ सीट र  जनजातीतर्फ १ सीट का लागि मन्त्रालयको पूर्व सूचना अनुसार पर्न आएका दरखास्तहरुमध्येबाट मन्त्रालयको मिति २०७४/३/२७ गतेको निर्णयानुसार देहाय अनुसारका उम्मेदवारहरुलाइ अन्तिम मनोनयन गरिएकोले अविलम्ब छात्रबृत्ती शाखामा सम्पर्कका लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 

Final Nomination: B.Sc. Forestry

MoE Merit

MoE Reg. No.

Name

Gender

Mark Obtained

Type of School

Group

1

32

Milan KC

M

74.04

 

General

2

26

Bhawana Basyal

F

62.64

 

General

3

2

Minesh Dhital

M

62.38

 

General

1

20

Durga Amgai

F

53.02

community

Female

1

31

Nirmal Budha Magar

M

58.56

community

Janajati

 

  1. छनौट भएका उम्मेदवारहरुले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु;
  1. शिक्षा मन्त्रालको योग्यताक्रम दरखास्त दर्ताको निस्साको सक्कलसहित १प्रतिप्रतिलिपि ।
  2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  3. निरोगिताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  4. SLC को मार्कशिट, Original चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  5. +2 वा सो सरहको ट्रान्स्कृप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
  6. +2 वा सो सरहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
  7. हालसालै खिचिएको अटो साइजको फोटो ३ प्रति ।
  8. सबै कागजाताहरुको छाँया प्रति Software मा अपलोड गर्नुपर्ने भएकोले Electronic copy .jpeg format मा लिइ आउनु हुन अनुरोध छ ।