PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना ।

नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१७/२०१८ का लागि पाकिस्तान सरकारबाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) अन्तरगत प्राप्त छात्रबृत्ति सिट मध्ये MBBS विषयमा १० सिट र BDS विषयमा १ सिट प्राप्त हुन आएकोले छात्रबृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६० (संसोधन सहित) बमोजिम साधारण तथा आरक्षण तर्फ सिट कायम गरीएकोले उक्त सिटहरुमा नियमानुसार मनोनयनका लागि सम्बन्धीत संस्थाले तोकेको योग्यता पुरा गरेका र IoM बाट प्राप्त सूचीका आधारमा मन्त्रालयले २०७३ मा प्रकाशन गरेको समूहगत योग्यताक्रम सूची (Merit List)मा रहेका उम्मेदवारहरुबाट मिति २०७४ भाद्र ११ गते देखि भाद्र १८ गते सम्म कार्यालय समय भित्र यस शाखामा दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको व्योहोरा जानकारी गराइन्छ ।

विस्तृत विवरणका लागि एटेच फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Pakistan_PTAP_Scholarship 282 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links