PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा सूची समायोजन गरी पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।

नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१७/२०१८ का लागि पाकिस्तान सरकारबाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) अन्तरगत प्राप्त MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा मन्त्रालयको पूर्व सूचना बमोजिम पर्न आएका दरखास्तहररु मध्येबाट मन्त्रालयको मिति २०७४/०५/२१ को निर्णय अनुसार मिति २०७४।५।२४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार साधारण समूहको  Dharmendra Poddar र जनजाती समूहको Shyam Narayan Shrestha उम्मेदवारले असमर्थता जनार्इ अनुरोध गरेकोले तोकिएको मितिमा रितपूर्वक सम्पर्कमा आएका बैकल्पिक उम्मेदवारहरु साधारण समूहका Amit Kumar Thakur र जनजाती समूहका Bindiya Basukala लार्इ  मन्त्रालयको मिति २०७४।६।१ को निर्णयानुसार मनोनयन गरी नियमानुसार उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क समुहगत योग्यताक्रम र समूहगत आरक्षण प्रतिशतका आधारमा देहाय अनुसार सूची समयोजन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । समायोजित सूची यसै साथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
PTAP_सूची_समायोजन_web_site_Notice 281 Kb application/pdf View Download