जापानमा अध्ययन गर्न अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने बारे सूचना

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४/५/७ गतेको पत्रबाट जापानमा संचालन हुने देहाय बमोजिमको विषय अध्ययनका लागि यस मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित सेवा, समूह र श्रेणीभित्रका इच्छुक कर्मचारीहरुले २०७४/६/२५ गते भित्र कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास  शाखामा रीतपूर्वक निवेदन दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सि.न‌

छात्रवृत्तिको विषय

अध्ययन /तालिम

माग संख्या

प्रासंगिक कुरा

1

The project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid(JDS) in 2017

Study

20

Eligibility

  • Between the age of 25-40 years as of April 1, 2018
  • Currently employed in the target organization as Gazetted official and has 3 years of or more work experience at the time of application.
  • Has Bachelor Degree.
  • Competent Women, Dalit, Janajati, Madeshi and other minority groups and person with disability are encourage to apply.