Swiss Excellence Scholarship 2018-2019 मा निवेदन दिने सम्बन्धमा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं १४५ को पत्रानुसार स्वीस सरकारबाट प्राप्त Swiss Government Excellence Scholarship(2018-19) कार्यक्रमका लागि  इच्छुक कर्मचारीले कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा २०७४ कार्तिक ३० गतेभित्र निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

अध्ययन/तालिम/छात्रवृत्तिको विषय

अध्ययन तालिमको अवधि

छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने संस्था/तालिम संचालन हुने देश

आवश्यक योग्यता

Swiss Government Excellence Scholarship

2018-19

Government of Switzerland

Young researchers who have completed a master's degree or PhD.