Post Graduate छात्रबृत्तिमा उम्मेदवार छनौट तथा योग्यताक्रम कायम गरीएको सम्बन्धी जरुरी सूचना

अरब रिपब्लिक इजिप्ट सरकारबाट Post Graduate(PG) in Medical Science Course मा प्राप्त २० (बिस) सिट छात्रबृत्तिमा उम्मेदवार छनौट तथा  योग्यताक्रम कायम गरीएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र संख्या CAWAA/२०७४/७५  च.नं. १९९१ मिति २०७४/०६/०२ को पत्र बाट अरब रिपब्लिक इजिप्ट सरकारबाट Post Graduate(PG) in Medical Science Course मा प्राप्त २० (बिस) सिट छात्रबृत्तिमा उम्मेदवार छनौटका लागि यस मन्त्रालयको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार प्राप्त हुन आएका  आवेदनहरुमा  IoM  ले लिएको  प्रबेश परीक्षाको प्राप्ताङ्क र  पेश गरेका कागजातका आधारमा कार्य अनुभवको  अङ्क समेत जोडी  छात्रबृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६०(संसोधन सहित) को नियम १६ बमोजिम देहाय अनुसारको समूहगत योग्यताक्रम  सूची प्रकाशनसमूहगत योग्यताक्रम  सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरु मध्येबाट साधारण समूह, आरक्षण समूह तथा विषयगत कोटा निर्धारण भएबमोजिम योग्यताक्रम सूचि अनुसार नियमानुसार छनौट हुन योग्यता पुगेका देहाय अनुसारका उम्मेदवारहरुलाइ पूर्व मनोनयन गरीएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ । पूर्व मनोनयन भएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७४ कार्तिक १० गते कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्न, अध्ययन असर्मथताको लिखित जानकारी गराउन, दावि विरोध  भए  उम्मेदवार आफै उपस्थित भइ सो को लिखित जानकारी गराउन  तथा  सम्पर्क गर्न आउदा योग्यताका प्रमाणपत्रहरु ( एस एल सी देखि स्नातक तह सम्मका) सक्कलै  र Verification गरेका प्रमाणपत्रहरुको ३ प्रति, सक्कलै  नागरिकता प्रमाण पत्र र १ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो समेत लिइ आउन साथै  योग्यताक्रम सूचिमा रहेका तर पूर्व मनोनयनमा नपरेका सबै  उम्मेदवारहरु  बैकल्पिक उम्मेदवारहररुको रुपमा रहनु हुने भएकोले निजहरुले समेत २०७४ कार्तिक १० गते कार्यालय समय भित्र १ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो सहित सम्पर्क गर्न समेत सूचित गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

विस्तृत विवरणका लागि संलग्न फाइलमा हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
PG_merit_and_selection_notice_web_site 147 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links