PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरीएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

 

छात्रबृत्ति शाखा

PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरीएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१७/२०१८ का लागि पाकिस्तान सरकारबाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) अन्तरगत प्राप्त छात्रबृत्ति सिट मध्ये BSc. Engineering   विषयमा ६ सिट प्राप्त हुन आएकोमा त्रि. वि. वि. , इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (IoE),  पूल्चोक बाट २०७४ साल साउन महिनामा लिइएको प्रबेश परीक्षाको योग्यताक्रम सूचीमा (Merit List)मा रहेका उम्मेदवारहरुबाट २०७४ कार्तिक ७ गते सम्म दरखास्त माग गरेकोमा देहाय अनुसारका ३ जना उम्मेदवारको मात्र दरखास्त प्राप्त हुन आएको र निजहरुलाई पूर्वमनोनयन गरीएकोले पूर्व मनोनयन भएका उम्मेदवारहरुले मिति  २०७४ कार्तिक १३ गते देखि १५ सम्म सम्पर्क गर्न, अध्ययन असर्मथताको लिखित जानकारी गराउन  तथा  सम्पर्क गर्न आउदा योग्यताका प्रमाणपत्रहरु ( एस एल सी देखि १०+२ सो सरह सम्मका) सक्कलै  र सम्बन्धीत निकायबाट Verification गरेका प्रमाणपत्रहरुको ३ प्रति, सक्कलै  नागरिकता प्रमाण पत्र र १ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो समेत लिइ आउन सूचित गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

पूर्व मनोनयन गरिएका उम्मेदवारहरु

 1.  

Name of Candidates

MoE Reg. Number

IoE Merit Number

10+2 pass%

 •  
 1.  

Ashish Kharbuja

 1.  
 1.  
 1.  

Pre- Nomination

 1.  

Mukesha Kumar Kapar

 1.  
 1.  
 1.  

Pre- Nomination

 1.  

Najam Rain

 1.  
 1.  
 1.  

Pre- Nomination