PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको D. Pharmacy तर्फको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।

 नेपाल सरकारलाई शैक्षिक सत्र २०१७।२०१८ का लागि पाकिस्तान सरकारवाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) अन्तर्गत प्राप्त छात्रवृत्ति सिट मध्ये D.Pharmacy विषयमा ८ सिट प्राप्त हुन आाएको र छात्रवृत्ति सम्वन्धी नियमावली २०६० (ससोधन सहित) बमोजिम साधरण तर्फ ४ तथा आरक्षण ४ तर्फ सिट कायम गरी  सम्वन्धित सस्थाले तोकेको योग्यता पुरा गरेका र त्रि.वि.चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थान ( IoM) महाराजगन्ज बाट २०७४ साल कार्तिक २८ र २९ गते लिइएको प्रवेश परीक्षा मध्ये B.Pharmacy विषयको प्रवेश परीक्षको योग्यताक्रम सूचिमा (Merit List) मा रहेका उमेदवारवाट  २०७४ कार्तिक ६ गते देखि २०७४ कार्तिक १३ गते सम्म दरखास्त आव्हान गरिएकोमा  तोकिएको समय सम्म   प्राप्त हुन आएका दरखास्तहरु मध्ये त्रि.वि.चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थान ( IoM) महाराजगन्जको योग्यताक्रम सूचिको (Merit List) आाधरमा र निजहरुले पेश गरेका कागजातका आाधरमा PTAP कार्यक्रममा मनोनयनका लागि समूहगत योग्ताक्रम र समूहगत आरक्षण कायम गरी सो का आधारमा देहायबमोजिमका उम्मेदवारहरुलाइ पूर्व मनोनयन गरी मनोनयन भएका उम्मेदवारहरुलाइ मिति २०७४ कार्तिक २७ गते भित्र सम्पर्कका गर्न, अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन, दावि विरोध भए सो को लिखित जानकारी गराउन तथा बैकल्पिक  उम्मेदवारले सम्पर्कका लागि सोही मिति भित्र सम्पर्क राख्नका लागि मन्त्रालयको मिति २०७४ कार्तिक २२ गतेको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

MoE Merit

Name of candidate

Sex

Moe Reg. Number

IoM Exm.Roll  No.

IoM Merit Number

obtained marks

Group                        

Nomination Group

1

Suraksha Ghimire

F

9

25750

22

79

Community

Female Com.

2

Suman Dhamala

M

6

25413

23

79

General

General

3

Neetu Kumari Mandal

F

2

25441

33

76

 Oth.Janajati

Janajati othr

4

Rijan Lawaju

M

3

24832

84

65

 Oth.Janajati

General

5

kapil Pandey

M

1

25404

95

64

General

General

6

Rabindra Panta

M

8

25078

113

62

General

General

7

Rupesh Dulal

M

4

23533

174

56

General

General

8

Atma Rai

F

7

25167

193

54

oth.janajati

General/ Madhesi

9

Roshan Sharma

M

5

25769

256

50

General

Alternative

 

मनोनयन भएका उम्मेदवारहरुले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु;

  1. शिक्षा मन्त्रालको योग्यताक्रम दरखास्त दर्ताको निस्साको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  3. निरोगिताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  4. SLC को मार्कशिट, Original  चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रति प्रतिलिपि ।
  5. +2 वा सो सरहको ट्रान्स्कृप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कलसहित१/१प्रति प्रतिलिपि ।
  6. +2 वा सो सरहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
  7. हालसालै खिचिएको अटो साइजको फोटो ३ प्रति ।
  8. माथि बुँदा नं. ४, र ५ मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरुको सम्बन्धित बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बाट सत्यापन गरिएका ३/३ प्रति सक्कल