कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको कर्मचारी विवरण अद्यावधिक गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त पत्रहरुबाट कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण अद्यावधिक गरी पठाउनको लागि अनुरोध भई आएकोमा यस मन्त्रालयबाट समेत विभिन्न मितिमा यस मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरु तथा नेपाल सरकारका संवैधानिक आयोग÷सचिवालय÷मन्त्रालयहरु लगायत अन्य केन्द्रीय निकायमा समेत शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले आफू र मातहतका सबै सेवाको र अन्य निकायले पुरातत्व समूह बाहेक नेपाल शिक्षा सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सोही अनुसार विवरण अद्यावधिक गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउनका लागि पत्राचार भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत निकायमा सम्पर्क गरी विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विवरण अद्यावधिक गरी पठाउँदा नेपाली युनिकोडको kalimati  फन्ट प्रयोग गरी पठाउनु हुन समेत अनुरोध छ ।

          साथै कतिपय निकायहरुबाट विवरण आइरहेको हुँदा उक्त विवरणमा छुटपुट भएको भए सो समेत समावेश गरी र विवरण पठाउन बाँकी निकायहरुले शिक्षा मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा soft copy मा समेत इमेल ठेगानाः moekapra@gmail.com मा शिघ्र पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।सम्बन्धित सबै निकायमा सूचना नपुगेको भए यसै सूचनालाई आधार मानी तोकिएको विवरण पठाउनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

 

नोट M विवरण भर्ने ढाँचा यसैसाथ संलग्न छ ।(सेवा, समूह, उपसमूह अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरी पठाउनुहुन ।)


Attached Documents
Title Size Type View Download
img251 674 Kb image/jpeg View Download
img253 483 Kb image/jpeg View Download