A Notice for Graduate Scholarship for excellence foreign students ((EFS),Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) Thammasat ) University Thailand

थाइल्याण्डको  Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) Thammasat University ले Graduate Scholarship for excellence foreign students (EFS) कार्यक्रम अन्तर्गत  Post Graduate ( Master's and Doctoral) program का विभिन्न विषयमा थाइल्याण्डमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा छात्रवृत्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरिदिनुहुन भनी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत लेखी आएकोले मन्त्रालयको २०७४/१२/२ को निर्णयअनुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 

विस्तृत जानकारीका लागि https://www.siit.tu.ac.th मा हेर्नुहुन समेत जानकारी गराइन्छ।