S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-12-11 राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६
2 2019-12-11 राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति २०७६
3 2019-12-11 राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६
4 2019-12-11 राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति २०७६
5 2019-12-11 राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६
6 2019-12-11 राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति २०७६
7 2019-12-10 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको BSc Nursing, BDS विषयको छात्रवृत्तिको अध्ययनमा पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी सूचना
8 2019-12-06 त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको MBBS विषयमा कलेज छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना
9 2019-12-06 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको MBBS विषयको छात्रवृत्तिको अध्ययनमा पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी सूचना
10 2019-12-06 त्रि.वि.वि, पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
11 2019-11-27 नेपाल सरकारबाट निर्धारित चिकित्सा शिक्षाको शुल्क कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
12 2019-11-26 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BNS, B Optom, BPH- General, BPH- Health Science, BSc MIT- General Science, BSc MIT- Health Science, BSc MLT General Science, MSc MLT Health Science, B Pharmacy General Science, B Pharmacy Health Science, Perfusion Technology General Science विषयहरुको छात्रवृति अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
13 2019-11-25 तालिममा सहभागि हुन निवेदन दिने वारे
14 2019-11-24 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको BASLP विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
15 0000-00-00 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको BAMS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
16 2019-11-24 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको BSc Nursing विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
17 2019-11-24 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको BSc Nursing विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
18 2019-11-24 काठमाडौँ विश्वविद्यालयको BSc Nursing विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
19 2019-11-21 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनको BDS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची
20 2019-11-21 काठमाडौँ विश्वविद्यालयको BDS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची