S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-02-26 राष्ट्पति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधि २०७६
2 2020-02-23 Srilanka Technology Campus(SLTC)छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहनेहरुलाई दरखास्त दिन पुनः आव्हान गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना
3 2020-02-16 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद ( BAMS) विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।
4 2020-02-14 युवा उद्यमीका प्रेरणादायी कथा
5 2020-02-14 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन २०७६
6 2020-02-13 निमन्त्रणा सम्बन्धमा
7 2020-02-12 Srilanka Technology Campus (SLTC ) छात्रवृत्ति कोटामा श्रीलङ्कामा अध्ययन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
8 2020-02-10 BSc Nursing विषयको छात्रवृत्तिमा संशोधित एवं समायोजित मनोनयन सूची प्रकाशन तथा छात्रवृत्ति शाखामा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना
9 2020-02-10 स्नातकतहको चिकित्सा शास्त्र तर्फ BNS र Perfusion Technology विषयमा छात्रवृत्तिमा मनोनयन तथा छात्रवृत्ति शाखामा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना
10 2020-02-09 SSDP JRM Aide-memoire 2019
11 2020-02-09 प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
12 2020-02-04 चिकित्सा शास्त्र विषय BSc MLT (GS), BSc MIT (GS), BAMS (GS), BPH (GS) विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
13 2020-01-30 छात्रवृत्ति सम्बन्धमा
14 2020-01-30 त्रि.वि.वि. अन्तरगत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत BSc MIT,B PH, BSc MLT, B pharmacy (Health Science), B pharmacy (General Science), BSc Nursing विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
15 2020-01-29 Nomination list for BSC Forestry
16 2020-01-29 Nomination list for BNS and BAMS
17 2020-01-29 Nomination list for BSC Forestry
18 2020-01-27 त्रि.वि.वि. अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत BSc.MIT,BPH,BSc MLT(General Science) विषयको छात्रवृत्तिमा पुर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरि सूचना
19 2020-01-26 ग्रेड सम्बन्धी सूचना
20 2020-01-22 त्रि.वि.वि. अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र विषय अन्तर्गत B. Pharmacy(Health Science), BSc Nursing विषयको छात्रवृत्तिमा पुर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरि सूचना