S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-07-21 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र, जनकपुरबाट प्राप्त भएको BAMS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी
2 2020-07-21 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र, जनकपुरबाट प्राप्त भएको BAMS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी
3 2020-07-19 Press Release
4 2020-07-17 परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि २०७७
5 2020-07-17 Notice Regarding No Objection Letter
6 2020-07-15 Press Release regarding Online NOC
7 2020-07-14 Nepal National Framework (Sustainable Development Goal 4: Education 2030)
8 2020-07-11 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद विषयमा छात्रवृत्तिमा पुर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
9 2020-07-11 कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरुमा विएस्सी कृषि विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धि
10 2020-07-11 सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी(सुस्तापूर्व ) मा विएस्सी फरेष्ट्री विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा पुर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2020-07-09 करार कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धमा
12 2020-07-08 मुक्त कम्लहरीका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृति सम्बन्धमा
13 2020-06-29 विएस्सी एग्रिकल्चर विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2020-06-28 नेपालको संसोधित निशान छाप प्रयोग सम्बन्धमा
15 2020-06-24 Press Release
16 2020-06-23 Internal Control Guideline
17 2020-06-23 Procurement Improvement Plan
18 2020-06-22 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना
19 2020-06-22 प्रेस विज्ञप्ति
20 2020-06-19 विएस्सी एग्रिकल्चर विषयमा नि:शुल्क तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना