S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-12-10 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
2 2020-12-10 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ संक्षेपमा (नेपाली
3 2020-12-10 Basic and Primary Education Project 1997-2002
4 2020-12-10 School Sector Development Plan 2016/17-2022/23 (English)
5 2020-12-10 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/७४-२०७९/८०(नेपाली)
6 2020-12-10 सबैका लागि शिक्षा समीक्षात्मक प्रतिवेदन २००१-१५
7 2020-12-01 योजना निर्मणको कार्य ढाँचा
8 2020-12-07 चीनको Tsinghua University बाट IMPH का लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिन गरिएको सूचना सम्बन्धी सूचना
9 2020-12-07 अष्ट्रियाबाट छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि दरखास्त आह्वान भएको सम्बन्धी सूचना
10 2020-12-06 Press Release
11 2020-12-06 Press Release
12 2020-12-03 EoI Notice for the Preparation of Detail Project Report (DPR) for the Establishment of Atomic Research Center (ARC)
13 2020-12-01 निर्णय सम्बन्धमा
14 2020-05-01 नयाँ दस वर्षे शैक्षिक योजना विकासका लागि गठित समिति सम्बन्धी विवरण
15 2020-11-13 विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७
16 2020-11-08 शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
17 2020-11-08 Advanced International Training Programme on "Intellectual Property for Least Developed Countries " सम्बन्धी सूचना
18 2020-11-02 २०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज सम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु
19 2020-11-02 २०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज सम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु
20 2020-10-20 लेखापरीक्षणका लागी विवरण उपलब्ध गराउने बारे