कार्यक्रमको अवधि सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित बी.बी.ए. कार्यक्रमको समयावधिका सम्बन्धमा नेपालका विश्वविद्यालयले सो विषयमा निर्धारण गरेको क्रेडिट आवर तथा पाठ्यक्रममा कमि नहुने गरी सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार स्थापना भएका विश्वविद्यालयका ल्बतष्खभ कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिन र सोही बमोजिम समकक्षता प्रदान गर्ने विषयमा त्रि.वि., पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मिति २०७१।५।१६ प.सं. ८१४ को पत्रबाट दूर शिक्षा प्रणाली (Distance Mode) अन्तर्गत नियमित उपस्थित भई न्यूनतम १२० क्रेडिट आवर वा कम्तिमा १४०० पूर्णाङ्कका विषय अध्ययन गरेको र सम्बन्धित संस्था वा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरु Native Program अनुसार हुबहु सञ्चालन भए समकक्षता दिन सकिने व्यहोरा लेखि आएको हुँदा यस अघि नै कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरुले आआफ्नो सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको Native कार्यक्रम अनुसार नै हुने गरी MOU गरी यस मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुहुन र सो आधारमा यस मन्त्रालयसँग गरिएको साविकको सम्झौता पुनरावलोकन भए पश्चात मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।